مراسم عاشورا در مسجد فاطمه زهرای اشرف۳ ـ ۱۷مرداد ۱۴۰۱

اشرف۳ ـ مراسم عاشورای حسینی در مسجد فاطمه زهرا ـ ۱۷مرداد ۱۴۰۱

 مراسم عاشورا در مسجد فاطمه زهرای اشرف۳ ـ ۱۷مرداد ۱۴۰۱۱ 

 

مطالب مرتبط

خانم مریم رجوی: حسین خون خدا، خون جاری دوران در رگ‌های قیام‌کنندگان برای آزادی

عاشورا و ایران