وین ـ تظاهرات روز جمعه ۱۴مرداد یاران شورشگر همزمان با مذاکرات اتمی

وین ـ تظاهرات روز جمعه ۱۴مرداد  یاران شورشگر همزمان با مذاکرات اتمی با فاشیسم مذهبی ـ ۱۴مرداد ۱۴۰۱

وین ـ فراخوان به ارجاع پرونده رژیم آخوندی به شورای امنیت

با اتمی بی اتمی حکومت آخوندی سرنگون سرنگون

اتمی آخوندی ضدخلق ایران است 

اتمی آخوندی عامل فقر ملت 

سفارت آخوندی این لانه جاسوسی تعطیل باید گردد

 

مطالب مرتبط 

وین ـ تظاهرات یاران شورشگر همزمان با مذاکرات اتمی

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین همزمان با مذاکرات اتمی با فاشیسم مذهبی

 

لطفا به اشتراک بگذارید: