کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضاشاه در تیر۱۳۱۴ 

کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضاشاه در تیر۱۳۱۴ 

به‌دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ برابر با ۱۲۹۶ شمسی در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به‌ویژه هندوستان بود. در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرون ساید انگلیسی ذر سال۱۲۹۹ به قدرت رساند و سپس در سال۱۳۰۴ به تخت سلطنت نشاند.

۱۴ سال بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، رضاشاه در سال۱۳۱۳ به ترکیه سفر کرد.

.....

 

مطالب مرتبط 

شعبده جمهوری خواهی رضاخان ـ قسمت دوم

شعبده جمهوری خواهی رضاخان ـ قسمت اول

سراب سلطنت مدفون در خدمت بقای شیخ ملعون - دکتر بهروز پویان