تجمع اعتراضی کارکنان برق منطقه‌ای خوزستان و کهلگیویه و بویراحمد

کارکنان برق منطقه‌ای خوزستان و کهلگیویه و بویراحمد دست به تجمع اعتراضی زدند ـ ۴مرداد۱۴۰۱

کارکنان برق منطقه‌ای خوزستان و کهلگیویه و بویراحمد در اعتراض به وضعیت حقوق و مزایای خود تجمع اعتراضی برپا کردند.

مطالب مرتبط

تهران ـ خیابان ستارخان ـ پخش شعارهای سرنگونی

تجمع اعتراضی کارکنان برق منطقه‌یی خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد