ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ قسمت پنجم و ششم

 ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ  ششم ـ ۲۶تیر۱۴۰۱

مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

 

 

مطالب مرتبط 

ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ قسمت سوم و چهارم

ارتباط مستقیم ـ گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ قسمت اول و دوم