کارشناس قضایی و حقوق‌بشرـ حکم حبس ابد برای حمید نوری یک پیروزی برای قربانیان جنایت در ایران

منصور عمری کارشناس قضایی و حقوق بشر ـ حکم حبس ابد برای حمید نوری یک پیروزی برای قربانیان جنایت در ایران است ـ ۲۵تیر۱۴۰۱

دادگاه سوئد، حمید نوری را به جرم جنایات جنگی مرتکب شده در ۳۴سال پیش در ایران به حبس ابد محکوم کرد

محاکمه سوئد یک پیروزی برای قربانیان و دادگاه قضایی بین‌المللی ۲روز قبل از روز جهانی عدالت است. این حکم هم‌چنین گامی امیدوارکننده برای قربانیان سوری است.

 

مطالب مرتبط 

تلویزیون الحدث ـ کنت لوئیس گفت حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد پیامدهای خطرناکی برای رئیسی دارد

حمید نوری، اشد مجازات؛ رئیسی منتظر باش!