تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف میهن

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف میهن دست به تجمع اعتراضی زدند  ـ ۲۱تیر۱۴۰۱

بازنشستگان تأمین اجتماعی در بابل، تهران ـ شیراز ـ زنجان ـ کرمانشاه ـ شهر کرد ـ شوش  تجمع اعتراضی برگزار کردند

مطالب مرتبط

رشت ـ خیابان تختی، پخش شعارهای خامنه‌ای سرنگون، کاخ ستم واژگون

تجمع اعتراضی بازنشستگان شهرکرد، کرمانشاه، شوش، تهران، زنجان و قزوین