رشت ـ  خیابان تختی، پخش شعارهای خامنه‌ای سرنگون، کاخ ستم واژگون

رشت ـ خیابان تختی، پخش شعارهای خامنه‌ای سرنگون، کاخ ستم واژگون ـ ۲۱تیر۱۴۰۱

رشت ـ خیابان تختی، دوشنبه ۲۰تیر ساعت ۲۱۲۰:

پخش شعارهای خامنه‌ای سرنگون، کاخ ستم واژگون

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

نه شاه می خواهیم نه آخوند لعنت به هر دو تاشون

 

مطالب مرتبط 

کرج ـ بلوار کشاورز، پارک ماهدشت ـ پخش شعار نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

مشهد- خیابان چهنو: پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی