مشهد ـ خیابان چهنو پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مشهد ـ خیابان چهنو پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی ـ ۲۱تیر۱۴۰۱

مشهد ـ خیابان چهنو، دوشنبه ۲۰تیر ساعت ۱۴۰۰:

پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

نه شاه می‌خواهیم نه آخوند لعنت به هر دو تاشون

دموکراسی آزادی با مریم رجوی

حرف اول حرف آخر، سرنگونی سرنگونی

مرگ بر اصل ولایت فقیه

رئیسی رئیسی جلاد شصت و هفتی

 

مطالب مرتبط 

اهوازـ ساحل غربی کیانپارس، پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی، لعنت بر خمینی

رشت- خیابان تختی، پخش شعارهای خامنه‌ای سرنگون، کاخ ستم واژگون