فعالیت‌های کانونهای شورشی علیه حجاب اجباری در شهرهای میهن

کانونهای شورشی علیه حجاب اجباری در شهرهای میهن ـ ۲۰تیر۱۴۰۱

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مریم رجوی: ما پیوسته اعلام کرده‌ایم نه به دین اجباری نه به حجاب اجباری نه به حکومت اجباری ۱۴۰۱

تهران ـ فتوکال با شعار: مریم رجوی: ما پیوسته اعلام کرده‌ایم نه به دین اجباری نه به حجاب اجباری نه به حکومت اجباری ۱۴۰۱

تهران ـ نصب پوستر با شعار: نه به دین اجباری نه به حجاب اجباری نه به حکومت اجباری تیر ۱۴۰۱

تهران ـ نصب پوستر  با شعار: مریم رجوی تحمیل حجاب به زنان وسیله اختناق و سد کردن راه زنان بوده و نه چیز دیگر ۱۴۰۱

تهران ـ نصب پوستر با شعار: مریم رجوی: زنان ایران در برابر انواع سرکوب و حجاب اجباری هیچگاه تسلیم نشده‌اند ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط 

خانم مریم رجوی ـ نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری

بی‌حجابی اجباری و با‌حجابی اجباری