تهران ـ تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در قرارگاه ضد مالک اشتر سپاه پاسداران

تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در قرارگاه ضد مالک اشتر سپاه پاسداران در تهران  ـ ۱۰ تیر۱۴۰۱

 

تهران ـ تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در قرارگاه ضد مالک اشتر سپاه پاسداران در ساعت ۲۱۱۵ جمعه شب ۱۰تیر ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در قرارگاه ضد مالک اشتر سپاه پاسداران

تهاجم کانون‌های شورشی به اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در مشهد

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: