تهران- تصویرنگاری از رهبری مقاومت به قطر ۲۰متر در بلوار نور

تهران ـ  تصویرنگاری از رهبری مقاومت به قطر ۲۰متر در بلوار نور  ـ۴تیر۱۴۰۱

تصویرنگاری در بلوار نور ـ جمعه ۳تیر۱۴۰۱ ـ  ساعت ۲۱:۴۰

 

مطالب مرتبط

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن با درود به مردم و جوانان دلیر یاسوج

تهران- تصویرنگاری از رهبری مقاومت به قطر ۲۰متر در بلوار نور