مشهد ـ خیابان حنائی ـ پخش شعارهای انقلابی

پخش شعارهای انقلابی ـ مشهد خیابان حنائی ـ ۲تیر۱۴۰۱

مشهد - خیابان حنایی، پنجشنبه ۲تیر ساعت ۱۴۳۰:

پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره

نه شاه میخوایم نه آخوند...

مطالب مرتبط

کرمانشاه ـ بازار روز آزادی ـ پخش شعارهای سرنگونی

مشهد - پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی