نصب تصاویر خانم مریم رجوی در شهرهای مختلف میهن

تصاویر خانم مریم رجوی در شهرهای مختلف میهن ـ ۲تیر۱۴۰۱

نصب تصاویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در تهران و خرم‌آباد در روز پنجشنبه دوم تیر۱۴۰۱

مطالب مرتبط

رفتار وحوش انتظامی با جوانان دو شهر شورشی شاهین‌شهر و شهریار

نصب تصاویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی در تهران و خرم‌آباد