اعتراضات بازنشستگان و کسبه و بازاریان و دیگر اقشار مردم ایران با شعار مرگ بر رئیسی ـ پیام مریم رجوی

اعتراضات و اعتصابات بازنشستگان و کسبه بازار و دیگر اقشار به جان آمده و توئیت خانم مریم رجوی ـ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

ادامه اعتراضات و اعتصابات بازنشستگان و کسبه و بازاریان و دیگر اقشار مردم ایران با شعارهای مرگ بر رئیسی، نشان از خشم ملتی است که تا گرفتن حق خود و پایان دادن به حکومت آخوندی و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم آرام نمیگیرند. همهٔ مردم و جوانان دلیر میهن را به حمایت از کسبه و بازاریان اعتصابی و بازنشستگان شریف فرا می‌خوانم. بازنشستگان با استمرار خروش حق‌طلبانهٴ خود ثابت کردند که از یاد رفتگان نیستند بلکه در صدر یادآوران حقوق ملت ایران و اقشار گوناگون آن قرار دارند.

تظاهرات بازنشستگان با شعار مرگ بر رئیسی

تهران، اهواز، دورود، شوش، شوشتر،  شیراز، اراک، ایلام و فسا

اعتصاب و تظاهرات بازراریان در اعتراض به گرانی و مالیاتهای غارتگرانه

مطالب مرتبط
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ـ اعتصاب و تظاهرات کسبه و بازاریان

اعتصاب و تظاهرات کسبه و بازاریان در اراک، فسا، شیراز و ایلام ادامه تظاهرات بازنشستگان در تهران، اهواز، دورود، شوش و شوشتر با شعار مرگ بر رئیسی