۱۳خرداد سالمرگ دجال ضدبشر

سیزدهم خرداد سالمرگ دجال ضدبشر ـ ۱۳خرداد۱۴۰۱

حکم قتل عام مجاهدینی که بر سر موضع خود پافشاری کرده و می‌کنند.

مسعود رجوی ـ خمینی پرپر کننده امید و اعتماد یک خلق، بلیه تاریخی و عقیدتی و میهنی سربرداشته از عمق قرون و اعصار جاهلیت و ارتجاع آزمایش بود و نبود، وجود و لاوجود ایران و ایرانی که فقط بایستی رژیمش را در تمامیت نابود و سرنگون کرد...

مطالب مرتبط

وحشت رژیم در سالمرگ دجال و بسیج مزدوران از ۱۰ استان

سال‌مرگ خمینی دجال و چالشهای نظام!