ترانه‌های منتخب ـ مشتی ماشالا، کی خسته‌س، سرود تفنگ، می‌توان و باید و مرجنگه ـ پیشاهنگ

پیشاهنگ ـ مشتی ماشالا، کی خسته‌س، سرود تفنگ، می‌توان و باید و مرجنگه ـ ۲۵اردیبهشت۱۴۰۱

روزبه عماد، سعید ـ مهرداد، اثر محمد شمس، آیدا و گروه همخوانان

ترانه حالا کی خسته است؟
با این بگیر و ببند و سانسور
خیال خامی که خطی پیش ببرهترانه کی خسته است

وقتی که دشنه و دار و ساطور
روی خشم فزاینده بی اثره
حالا بگو کی خسته است؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
حالا بگو کی خسته است؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
کی شکسته است؟ دشمن

با باد سرکوب با وحشت و تفتیش نمی تونه
چاره بسازه برای مرگ حتمیش نمی تونه
تحریف تاریخ با زخم تهدید نمی تونه
آزادی رو سر ببره این بد کیش نمی تونه
شعله های خشم ما رو بکنه مهار تمومه کار

حالا بگو کی خسته است ؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
حالا بگو کی خسته است؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
کی شکسته است؟ دشمن

با باد سرکوب با وحشت و تفتیش نمی تونه
چاره بسازه برای مرگ حتمیش نمی تونه
تحریف تاریخ با زخم تهدید نمی تونه
آزادی رو سر ببره این بد کیش نمی تونه
شعله های خشم ما رو بکنه مهار تمومه کار

حالا بگو کی خسته است ؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
حالا بگو کی خسته است؟ دشمن
بگو کی شکسته است؟ دشمن
کی شکسته است؟ دشمن

مطالب مرتبط

ترانه‌های منتخب ـ بیداد زمان، شکوه ماندگاری ـ آوای آزادی

خاطره از طراوت حضورتان خیس است