هشتگرد ـ پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر گرانی، خامنه‌ای، رئیسی

پخش شعارهای سرنگونی در هشتگرد ـ ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۱

هشتگرد مقابل اداره پست، ساعت ۲۱۳۰ ـ شنبه ـ ۲۴اردیبهشت 

پخش شعارهای سرنگونی:

مرگ بر گرانی، خامنه‌ای، رئیسی 

زحمتکشان محرومان مجاهدین یارتان مشعل پیکارتان 

توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه 

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

رئیسی رئیسی جلاد شصت و هفتی

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مطالب مرتبط 

پخش شعار های سرنگونی در تهران، خیابان خیام ـ تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

هشتگرد - پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر گرانی، خامنه‌ای، رئیسی