پخش شعارهای سرنگونی ـ مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی در تهران ـ پارک تمدن

تهران ـ پارک تمدن ـ پخش شعارهای سرنگونی ـ  مرگ بر خامنه ای درود بر رجوی  ـ ۲۳ اردیبهشت۱۴۰۱ 

تهران - پارک تمدن، ساعت ۲۰۱۵ جمعه ۲۳اردیبهشت 

پخش شعارهای سرنگونی:

 مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مرگ بر گرانی خامنه‌ای رئیسی

نه شاه می‌خوایم نه آخوند لعنت به هر دوتاشون

توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه

مطالب مرتبط

پخش شعار های سرنگونی در تهران، خیابان خیام ـ تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

تهران - پارک تمدن؛ پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: