سخنگوی مجاهدین به جوانان دلیر جونقان

جونقان ـ تسخیر پایگاه بسیج ضدمردمی توسط جوانان دلیر و به آتش کشیدن آن ـ سخنگوی مجاهدین ـ ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۱

در استمرار تظاهرات و اعتراضات مردمی جوانان دلیر جونقان طی یک حمله غافلگیرانه توانستند پایگاه بسیج ضدمردمی شهر جونقان را بطور کامل به تصرف خود درآورده و تمامی امکانات آن را منهدم و به آتش بکشند.

جنگ و گریز میان جوانان و نیروی سرکوبگر ضدشورش تا پاسی از شب ادامه یافت. 

مطالب مرتبط 

خروش جوانان شورشی دزفول، ماهشهر و ایذه با شعارهای مرگ بر خامنه ای ـ پیام خانم مریم رجوی

جونقان؛ تسخیر پایگاه بسیج ضدمردمی توسط جوانان دلیر و به آتش کشیدن آن + سخنگوی مجاهدین