حمله شکست خورده دیگر سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد پنجشنبه

حمله شکست‌خورده دیگر سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به‌سایت مجاهد در روز پنجشنبه ـ  ۱۵اردیبهشت ۱۴۰۱

این سی و دومین حمله به سایت مجاهد در سال۱۴۰۱ است که از بیش از ۶۰کشور صورت گرفت و در برخورد با دیواره آتش سایت مجاهد

ناکام ماند.

مطالب مرتبط 

سی و یکمین حمله سایبری به سایت مجاهد درسال۱۴۰۱ ـ سه شنبه

شکست حمله سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به‌سایت مجاهد