بزرگداشت دکتر منوچهر هزارخانی وجدان تابناک فرهنگ و ادب ایران ـ قسمت آخر

بزرگداشت دکتر منوچهر هزارخانی مظهر شرافت نویسندگی و روشنفکری در مبارزه با شیخ و شاه ـ قسمت آخر ـ ۱۲فروردین ۱۴۰۱

سخنرانان این قسمت از مراسم بزرگداشت دکتر منوچهر هزارخانی عبارتند از:

رضا اولیاء ـ استاد نقاشی و مجسمه ساز، عضو شورای ملی مقاومت ایران 

مهدی سامع ـ سخنگوی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

عزیز پاکنژاد ـ عضو شورای ملی مقاومت ایران 

استاد محمد شمس ـ عضو شورای ملی مقاومت ایران 

منشور وارسته ـ عضو شورای ملی مقاومت 

برادر مجاهد حسن سلطانپور 

محسن عضدانلو ـ عضو شورای ملی مقاومت 

مطالب مرتبط 

بزرگداشت دکتر منوچهر هزارخانی وجدان تابناک فرهنگ و ادب ایران در مبارزه با شیخ و شاه

تشییع و خاکسپاری دکتر منوچهر هزارخانی وجدان تابناک فرهنگ و ادب ایران

 

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: