دیدگاه خمینی و شاه نسبت به زنان ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ دیدگاه خمینی و شاه نسبت به زنان ـ ۱۹اسفند۱۴۰۰

سرکوب زنان و ستم مضاعف بر آنان در قانون اساسی نظام ولایت فقیه و در زمینه‌های حقوقی نظیر ارث، گواهی دادن، قضاوت، مسافرت به خارج و… امری نهادینه شده است.

بسیاری از حقوق شناخته شده در کشورهای جهان برای زنان ایران امری دست‌نیافتنی است، اصل برابری زن و مردم امری است برخلاف شرع آخوندی.

با این وجود هرجا که نیاز باشد و سیاست روز رژیم اقتضا کند و در جهت منافع آن باشد، سردمدارانش در مورد رعایت حقوق زن گزافه‌گویی و پوشال‌بافی می‌کنند چون هیچ مسئولیتی در قبال حرف‌ها و قول‌های خود ندارند و بهایی هم نمی‌پردازند.

در سرفصل‌های خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی، هر زن مانند یک مرد دارای یک حق رأی است، در صورتی که در زمینه‌های دیگر تبعیض جنسیتی ساخته و پرداخته ذهن علیل آخوندی و ستم مضاعف بر آنها بیداد می‌کند.

هاجر چنارانی یک زن عضو مجلس ارتجاع در زمینه عدم حمایت مجلس از زنان محروم اعتراف می‌کند: «دستمان به سمت سبد رأی جامعه زنان دراز است ۵۰درصد رأی زنان را می‌خواهیم ولی اینجا می‌خواهیم از زنان سرپرست خانوار زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست حمایت کنیم در کمیسیون برنامه و بودجه به آن رأی داده نمی‌شود»

مطالب مرتبط

نقش رژیم آخوندی در گسترش مواد مخدر ـ قضاوت با شما

«سقف‌های شیشه‌ای علیه زنان» در نظام زن‌ستیز آخوندی