آیا مردم ایران مجبور به انتخاب بین بد و بدتر، شاه و شیخ هستند؟ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ آیا مردم ایران مجبور به انتخاب بین بد و بدتر، شاه و شیخ، هستند؟ ـ ۲۴بهمن۱۴۰۰

شاه و شیخ هر دو خود را نماینده خدا بر روی زمین می‌دانند شاه ظل الله و ولی‌فقیه جانشین خدا

مؤسس هر دو دیکتاتوری با زدوبند استعماری وارد کشور شدند و رضاخان و هم خمینی

سر سلسله هر دو بی‌چیز بودند اما به ثروتمندترین افراد منطقه و جهان تبدیل شدند

هر دو حق رأی مردم را در عمل نفی می‌کنند

هر دو دشمن دولت ملی دکتر مصدق بودند و با اتحاد عمل دولتش را ساقط کردند

هر دو دیوانه بمب اتمی بوده و هستند...  

مطالب مرتبط

ریزش حوزویان و حلقه داخلی نظام ـ قضاوت با شما

نه شاه، نه شیخ؛ ارتقاء آلترناتیو دموکراتیک