پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

در  پنجاه ویکمینسالگردحماسهورستاخیزسیاهکل ـ پیام  سازمان چریکهایفداییخلقایران ـ ۱۹بهمن ۱۴۰۰

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به‌مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل پیامی فرستاد. توجه شما را به بخشهایی از این پیام که روز یکشنبه ۱۷بهمن ۱۴۰۰منتشر شد، جلب می‌کنیم.

پیام سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به‌مناسبت سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

رستاخیز سیاهکل آذرخشی بود که با ﻏُرشی قدرتمند در شب تیره و تار اﯾران زمین، جوشش و تلاﻃمی اﯾجاد کرد که تاﺛﯿر آن در تحوﻻت سیاسی، اﺟتماعی و ﻓرﻫنگی آن دوران تعیین کننده بود. اﯾن واقعیت را می‌توان از کُنشها و واکنش‌هایی که از آن زمان تاکنون از جانب دوستان و دشمنان خلق ﺻورت گرﻓته درک کرد. این رویداد سِتُرگ با استقبال پرشور آگاﻫترین و پیشروترین زنان و مردانی که قلبشان برای آزادی و سوسیالیسم می‌تپد روبه‌رو شد... با وﺟود ﺻﻒ بندی و لجن‌پراکنی مشترک ارتجاع اسلامی، حزب توده و حراﻓان بی عمل علیه جنبش مسلحانه، سازمان ﭼرﯾکهای ﻓدایی خلق اﯾران طی ﻫشت سال مبارزه انقلابی و با پرداخت ﻫزﯾنه ﻫای سنگین در مبارزه بی‌امان با نهادﻫای سرکوبگر رژﯾم شاه، توانست پابرﺟا بماند و با وﺟود کمبودﻫا و اشتباﻫاتش به ﯾﮏ جنبش اﺟتماعی بزرگ در آستانه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ﻓرا روﯾد.

پس از استقرار ﺟمهوری اسلامی، گزاﻓه گوﯾان دست پرورده خمینی و گفتمان سازﻫای امنینی تلاش می‌کنند ﺟوﻫر و درونماﯾه حماسه سیاهکل را با تحوﯾﻞ مشتی اراﺟﯿﻒ وارونه ﺟلوه داده و آن را سر و دُم برﯾده، در قَد و قواره تارﯾﺦ نگاری «انقلاب اسلامی» به ﺟامعه تَحمﯿﻞ کنند... سیاست ابلهانه پیروان معتقد و شرمگین خمینی اﯾن است که نیروی اﺟتماعی بزرگی که مداﻓﻊ آزادی و برابری است را بدون تارﯾﺦ درخشان، ﻓاقد سنت انقلابی و تهی از اندﯾشه ﻫای پیشرو ﺟلوه دﻫند. اما روﯾشها، خیزشها، ﺟنبشها و قیامهای توده‌یی نشان داد که مبارزه ﻓرودستان و تهیدستان برای «نان، کار و آزادی» و شور و شوق ﺟوانان قیام کننده برای آزادی، سر باز اﯾستادن ندارد...

پس از خروش قدرتمند تهیدستان در دیماه ۱۳۹۶ و به‌دنبال قیام پرتوان اقشار گوناگون مردم، به وﯾﮋه تهیدستان و ﻓرودستان در ﻫفته آخر آبان ۱۳۹۸، سال ﺟاری نیز  همچون سالهای اخیر آکنده از ﻫزاران حرکت اﻋتراضی و خیزش توده‌یی گردﯾد... . خیزش مردم اﺻفهان که با ﻓراخوان کشاورزان متحصن در روز آدﯾنه ۲۸آبان و ۵آذر سال ﺟاری ﺻورت گرﻓت، مهمترین و بی‌سابقه ترین حرکت اﻋتراضی در دوران حاکمیت ﺟمهوری اسلامی بود...

شعبده‌بازی خامنه‌ای در روز آدینه ٢٨خرداد با فضاحتی بی‌سابقه و با تحریم اکثریت قاطع مردم روی صحنه رفت و بر تابلو وزارت کشور نام عامل قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال١٣٦٧ به‌عنوان برنده ثبت شد. آش این نمایش آن چنان شور بود که صدای آشپزان آن هم درآمد. در حالی‌که رسانه‌های حکومتی در حوزه‌های سوت و کور با ریاکاری و به فرموده ولی‌فقیه از «حماسه» دَم می‌زدند، جامعه شگرف‌ترین کُنش سیاسی خود به نام «تحریم» را به ثبت می‌رساند...

تحرﯾم سراسری انتخابات ترﺟمان مادی و ﻋملی شعار «اﺻلاح ﻃلﺐ، اﺻولگرا – دﯾگه تمومه ماﺟرا» است. توده معترض به اﯾن وسیله نشان داد که امکان اﺻلاح ﯾا تغییر شراﯾﻂ موﺟود را در ﭼارﭼوب رژﯾم وﻻﯾت فقیه منتفی می‌داند و راه خود را ﻓراری بیراه ﻫای حکومتی از ﻫر ﺟنس و با ﻫر رنگ می‌ﺟوﯾد. برای نخستین  بار در تارﯾﺦ رژﯾم وﻻﯾت فقیه ، تحرﯾم انتخابات آن به ﯾﮏ ﺟُنبش ﻋُمومی تبدﯾﻞ گردﯾد که از دل خیزشهای اﻋتراضی، اﻋتصابها و اﻋتراضهای شهری و روستایی بیرون آمد و بدﯾن سبب مضمون جهت گیری اش سرنگونی ﻃلبی و شکل مبارزه‌اش رادﯾکال بود.

خواست اولیه و مقدم مردم ایران که همهٔ شیفتگان آزادی در راه آن پیکار می‌کنند، سرنگونی رژیم حاکم باهمه دسته‌بندیها و باندهای درونی آن و به سرانجام رساندن انقلاب دمکراتیک و استقرار یک نظام دمکراتیک و عرفی در ایران است. برای تحقق این خواست تاریخی مردم ایران است که ما از آلترناتیو شورای ملی مقاومت پشتیبانی کرده و به سهم خود در این ائتلاف دمکراتیک مداخله می‌کنیم. تلاشهای مذبوحانه برای درهم شکستن اتحاد ما در این شورا چه آگاهانه و از جانب نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و چه ناآگاهانه و غرض ورزانه، نمی‌تواند خللی در عزم ما برای ادامه راهی که بدون تزلزل و فرصت‌طلبی انتخاب کرده‌ایم، ایجاد کند.

ما قیام همگانی و استفاده از تمامی اشکال مبارزه را حق مسلم مردم ایران می‌شماریم. سازمان ما ایجاد هسته‌های مخفی مقاومت، تشکیل هسته‌های کوچک رسانه‌یی و خبر رسانی، ایجاد کمیته‌های مخفی عمل و شوراهای همآهنگی، سازمان‌یابی برای نافرمانی مدنی و... را راه‌کارهای ایجاد بی‌شمار کانونهای شورشی می‌داند. این راه‌کارها اشکال مناسب و عملی برای همآهنگی مبارزه کارگران، معلمان، کارمندان، مزدبگیران، پرستاران، دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان، زنان، روشنفکران، فرهنگیان و هنرمندان است و ما به سهم و توانایی خود در این مسیر تلاش می‌کنیم.

سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران همه ایرانیان آزادیخواه را به اتحاد و مبارزه برای ایجاد جبهه همبستگی به‌منظور سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و ایجاد یک جمهوری سکولار، دمکراتیک و مستقل فرامی‌خواند.

مطالب مرتبط

سالگرد حماسه سیاهکل گرامی باد

پیام سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به‌مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد حماسه و رستاخیز سیاهکل

لطفا به اشتراک بگذارید: