سینه‌چاک دادن برای سپاه پاسداران و روابط کثیف پشت‌پرده آن ـ پرونده

سینه‌چاک دادن برای سپاه پاسداران و روابط کثیف پشت‌پرده آن ـ پرونده ـ ۱۱بهمن۱۴۰۰

در چند سال اخیر به موازات طرح شعار رضا شاه روحت شاد از طرف عوامل اطلاعات سپاه شاهد سینه چاک دادن بقایای سلطنت مدفون برای سپاه جنایتکار پاسداران و سرکردگان جلادی مثل قاسم سلیمانی و امثالهم شدند.
نمونه بارز این افراد شخصی بنام اردشیر زاهدی بود که وقتی زنده بود کینه‌ورزیهایش علیه مجاهدین و سینه چاک دادنش برای قاسم سلیمانی خیلی به مذاق ولی فقیه ارتجاع و دستگاه سرکوب و کشتارش مزه کرد.
از آنجا که بعد از مرگش ارتباطات او با اطلاعات فاشیسم مذهبی رو شد بعنوان یک تجربه برای شناخت کارکردها و پوشش‌هایی که دستگاه اطلاعاتی آخوندها خودش را در آنها مخفی میکند مفید فایده است.
در برنامه این هفته پرونده می خواهیم به چرایی و چگونگی این همنوایی و همدستی آنها در دشمنی با مردم ایران بپردازیم....

 

مطالب مرتبط

اصطلاح فرقه، از ابزارهای شیطان‌سازی ـ پرونده

خیزش سراسری معلمان ایران در بیش از ۱۲۰شهر در ۲۷ استان با شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» و «رئیسی دروغگو» +توئیت خانم مریم رجوی