سرکوب زنان توسط خامنه ای نشان از ترس سرنگونی ـ قضاوت با شما

ایدئولوژی زن ستیزی در قوانین رژیم آخوندی نهادینه شده است  ـ قضاوت با شما ـ ۷بهمن۱۴۰۰

آخوند علم الهدی امام جمعه مشهد ـ مکان هایی را آماده کنند مخصوص خانم ها آنجا صیانت داشته باشند
یک دختر خانمی که هیجان زده می شود فریاد می زند از فریاد و هیجان او یک مرد... سوءاستفاده نکند
ایدئولوژی زن ستیزی در قوانین رژیم آخوندی نهادینه شده است
نابرابری جنسیتی، محرومیت حقوقی و صنفی، استثمار و بهره کشی تنها گوشه ای از این ایدئولوژی است
آخوندها زن را جنس دوم می دانند. در ایران سرکوب سازماندهی شده زنان در جریان است
در زمینه شکاف جنسیتی، ایران در رتبه ۱۵۰ حتی پایین تر از تیمور شرقی قرار گرفته است
در مقابل این فشار مضاعف، زنان آزادیخواه ایرانی همواره رودرروی آخوندها ایستاده اند
دشمن، زنان و خانواده ها را هدف قرار گرفته است و اگر در دل خانه دشمن به پیروزی برسد
شکستی بس ذلیلانه را باید تحمل کرد
آیا سرکوب زنان توسط خامنه ای و هم پالگی هایش نشان از ترس از شکستی بس ذلیلانه از زنان نیست؟  

مطالب مرتبط

 زنان سرپرست خانوار محروم از زندگی ـ قضاوت با شما

زنان و جامعهٔ انفجاری