موشک کدخدا ـ فینیتو ـ پیک شادی

فینیتو ـ موشک کدخدا ـ پیک شادی ـ ۴بهمن۱۴۰۰

آهای اهالی فینیتو امروز برایتان یک هدیه خفن آورمندی

اگر گفتید چه می باشندی؟

مردم: پمپ آب برای مزارع مان می باشندی

علوفه برای دامهایمان می باشندی؟

حقوق عقب افتاده ما معلمان می باشندی؟

ریس ریس از این هدیه رونمایی کن؟

این شما و این موشک کدخدا...

مطالب مرتبط

بودجه فینیتو - کسری بودجه از جیب اهالی

اذعان شرمگینانه به نفرت مردم از ولایت فقیه