دست نوشته های منتشر ناشده از نخستین دادگاه علنی مجاهدین در بیدادگاه نظامی شاه

پس از ۵۰ سال دست نوشته های منتشرناشده از نخستین دادگاه علنی مجاهدین در بیدادگاه نظامی شاه ـ۱بهمن ۱۴۰۰ 

چند برگ دستنویس از یادداشتهای پدر مسعود رجوی در جریان محاکمه در بیدادگاه نظامی شاه  ۲۷ تا ۳۰بهمن ۱۳۵۰

مطالب مرتبط

گرامیداشت ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای شاه خائن به دست پرتوان مردم ایران ـ نوید آزادی

اهمیت و جایگاه ۳۰دی در تاریخ معاصر ایران