پس از ۵۰ سال دستنوشته های منتشر ناشده از نخستین دادگاه علنی مجاهدین ـ پخش در اخبار شامگاهی ساعت ۲۰۳۰ به وقت ایران، ساعت ۱۸۰۰ به وقت اروپا

پس از ۵۰ سال دستنوشته های منتشر ناشده از نخستین دادگاه علنی مجاهدین ـ ۳۰دی۱۴۰۰

چند برگه دستنویس از یادداشت های پدر مسعود رجوی در جریان محاکمه بیدادگاه نظامی شاه ـ ۲۷ تا ۳۰بهمن۱۳۵۰

فردا که به دادگاه مراجعه کردم مرا راه ندادند و گفتند شما دیروز میخواستید نوشته هایتان را قاچاق کنید و جریان این بود که من آنچه نوشته بودم اولا تمام مذاکرات را نتوانسته بودم بنویسم.

زیرا مذاکرات تندتند ادا می شد و من تندنویس نبودم. وانگهی میز که نداشتم و روی زانویم می‌نوشتم.

در کیف خودم جا دادم و راه افتادم. سربازی پشت سرم دوید که آقا کجا می‌روید؟ گفتم به منزلم. گفت بفرمایید اتاق رئیس دفتر...

برخی دستنویس های باقیمانده از پدر مسعود که مخفیانه از دادگاه خارج کرده بود.

پخش در اخبار شامگاهی ساعت ۲۰۳۰ به وقت ایران ساعت ۱۸۰۰ به وقت اروپا

مطالب مرتبط

۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه در سال ۱۳۵۷

۳۰دی یک روز بزرگ در تاریخچه آزادی

۳۰دی یک روز بزرگ در تاریخچه آزادی