سومین روز بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی ـ انفجار عاطفه ها و پیوندها

انفجار عاطفه‌ها و پیوندها  در سومین روز از بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی ـ۲۶دی ۱۴۰۰

برنامه همیاری با سیمای آزادی-سومین روز -۱۴۰۰۱۰۲۶ 

گزیدهٔ گلریزان همیاری با سیمای آزادی - بزرگترین سرمایه سیمای آزادی اعتماد مردمی است که حاضرند جان خودشان را برای آن فدا کنند.

مطالب مرتبط

بیست و ششمین همیاری ـ تماس احسان از همدان

گزیدهٔ گلریزان همیاری با سیمای آزادی - بزرگترین سرمایه سیمای آزادی اعتماد مردمی است که حاضرند جان خودشان را برای آن فدا کنند