کارزار اختناق شکن فرزندان ایران در برابر اعدام های فزاینده برای ارعاب مردم و سد بستن در برابر قیام ها

فعالیت جوانان و  کانونهای شورشی در  کارزار اختناق شکن ـ ۲۵دی ۱۴۰۰

تهران ـ  به آتش کشیدن بنر چند متری قاسم سلیمانی قاتل و ابو مهدی مهندس مزدور  روی پل اتوبان  

تاکستان ـ به آتش کشیدن درب  دفتر امام جمعه خامنه‌ای جنایتکار 

تهران ـ به آتش کشیدن بنر چند متری خامنه‌ای جنایتکار  و قاسم سلیمانی قاتل 

کرج ـ به آتش کشیدن بنر چند متری خامنه‌ای جنایتکار و  قاسم سلیمانی قاتل در ورودی میدان 

مطالب مرتبط

تلویزیون الحدث ـ کانونهای شورشی مجسمه سلیمانی را چند ساعت بعد از پرده برداری، به آتش کشیدند

به‌آتش کشیدن مراکز سرکوب رژیم با گرامی‌داشت یاد بکتاش آبتین که گفت حلقه مفقوده در کشور من آدمهایی است که بایستند و مبارزه کنند