۲۶دی ماه روزفرار شاه ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم دی

۲۶دی ماه روزفرار شاه ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم دی۱۴۰۰


۲۶دی ماه سال ۱۳۵۷ روز فرار شاه در سال روز فراموشی نشدنی در تاریخ معاصر ایران

شاه دیکتاتور با اراده مردم بپا خواسته پس از ۳۷ سال حکومت مستبدانه ناگزیر از کشور فرار میکند مردم در سراسر ایران بطور بیسابقه ای از خانه ها بیرون ریختند و در یک شادمانه عظیم ملی فرار زبونانه شاه دیکتاتور را با رقص و پایکوبی که نظیر آن تا کنون دیده نشده بود در کوچه و خیابانهای شهرها و روستاهای سراسر ایران جشن گرفتند 


کشف گورهای جمعی زندانیان سیاسی 
شهادت کارگر مجاهد عباس عمانی 
خاموشی محمود مشرف شاعر معاصر ایرانی 
خاموشی شاعر وترانه سرای ملی عارف قزوینی 

مطالب مرتبط 

پیام یک حکم تاریخی

شروع شمارش معکوس شکست مذاکرات

 

لطفا به اشتراک بگذارید: