بیست و ششمین همیاری ـ تماس محمدعلی مهرابی

بیست و ششمین همیاری ـ تماس محمدعلی مهرابی ـ ۲۴دی۱۴۰۰

سلام میکنیم به محمدعلی مهرابی از آلمان

سلام به شما خواهر سیما. چهره بشاش خواهر سیما و سخنان نویدبخش برادر بهنام قلب آدم را صیقل میدهد و جوان میکند.

خوشحالم و افتخار میکنم که اینقدر باید منتظر باشیم. مفتخر بودم که تماسها از ایران را بشنوم. کارگری که حقوق یک روزش را به سیما میدهد. 

یا کسی که چیزی نداشت و یک گل سرخ تقدیم کرد.

من این بار در این گلریزان که خودش آموزشگاهی است که اراده فرد صیقل میخورد. امیدوارم درسهای دیگر هم بگیریم و به آن عمل کنیم.

سیما صدای شهدای آزادی است. سیما صدای قتل عام شدگان ۶۷، سیما امید ما و امید انقلاب و امید پیروزی به این جنایتکاران است.

درود میفرستم به برادر مسعود و خواهر مریم که میتوان و بایدش ما را به اینجا رساند...

مطالب مرتبط

بیست و ششمین همیاری ـ گفتگو با سیما باقرزاده و اکرم جباری ـ قسمت اول تا چهارم

بیست و ششمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی - ۲۴ تا ۲۶دیماه