تظاهرات یاران شورشگر فریاد دادخواهی قتل عام ۶۷ و ابراز خشم و انزجار بخاطر قتل بکتاش آبتین

فریاد دادخواهی قتل‌عام ۶۷ و ابراز خشم و انزجار به‌خاطر قتل بکتاش آبتین توسط یاران شورشگرـ۲۳دی ۱۴۰۰

برلین- ۲۲ دی۱۴۰۰

استکهلم- ۲۲دی ۱۴۰۰

رم- ۲۲دی۱۴۰۰

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر در استکهلم

حمایت یاران شورشگر از بستگان قربانیان هواپیمای اوکراینی - لندن ۲۱دی۱۴۰۰