تلویزیون الحدث ـ عملیات آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی بیانگر قدرت و کار اطلاعاتی است

تلویزیون الحدث ـ عملیات آتش زدن مجسمه قاسم سلیمانی ساعات کمی پس از نصب آن  بیانگر قدرت این عملیات و کار اطلاعاتی است که در آتش زدن این مجسمه انجام شده است  ـ۲۰دی ۱۴۰۰

بسیار خوب. شهرکرد یک شهری است که اعتراضاتی را در گذشته به خود دیده است که به‌نحوی از انحاء اعتراضات بنامش نوشته شده یا بحسابش گذاشته شده. در بقیه شهرها چطور؟ آیا سوزاندن این عکس‌ها و تخریب این مجسمه‌ها را می‌توان گفت که گواهی بر قدرت اپوزیسیون ایران در داخل می‌باشد؟ یعنی صدای اپوزیسیون ایرانی در داخل دوباره بلند شده است؟

حسن هاشمیان: مطمئناً این بهمان معناست. چرا که عملیات آتش زدن ساعات کمی پس از نصب این مجسمه صورت گرفت و این بیانگر قدرت این عملیات و کار اطلاعاتی است که در این کیس یعنی آتش زدن این مجسمه انجام شده.

این ضربه در زمان بسیار مهمی وارد شده است. طبعا ما می‌دانیم که در سپتامبر گذشته در شهر یاسوج در جنوب ایران هم مجسمه قاسم سلیمانی سوزانده شد. هم‌چنین تصاویر قاسم سلیمانی در جاهای مختلف به آتش کشیده شده. ولی این عملیات جدید در زمانبندی بسیار مهمی صورت گرفت و آن هم در سالگرد تهاجم به او بود. بهمین دلیل رژیم داشت از قاسم سلیمانی یک اسطوره دروغین می‌ساخت و مردم ایران تمامیت این اسطوره و پروپاگاندا و تبلیغات دروغین پیرامون قاسم سلیمانی را در این عملیات بسیار خوب که مجاهدین خلق مسئولیت آنرا برعهده گرفتند، درهم شکستند.

مطالب مرتبط

تلویزیون الحدث ـ پاره کردن عکسهای قاسم سلیمانی توسط تظاهرکنندگان در واسط عراق و شلیک مزدوران

شرمساری نماینده شهرکرد در مجلس ارتجاع نسبت به آتش کشیده شدن مجسمه قاسم سلیمانی