اعتراض مردم منطقه شمس آباد رفسنجان، بازنشستگان فولاد، سرایداران مدارس، تجمع اعتراضی دارخوین

اعتراضات هموطنان به جان آمده در شهرهای مختلف میهن ـ ۵دی۱۴۰۰

رفسنجان:

اعتراض مردم منطقه شمس آباد به حفر چاه و غارت آب

درگیری با نیروی سرکوبگر انتظامی و شلیک مزدوران به مردم ـ ۳دی۱۴۰۰

تهران -اصفهان- اهواز-دامغان تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد ـ ۵دی۱۴۰۰

شعارها:

حکومت عدل علی این همه بیعدالتی

فولادی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

تهران- کرمانشاه- قم-خوی –سیرجان  حرکتهای اعتراضی علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی

تجمع اعتراضی سرایداران مدارس مقابل مجلس ارتجاع -۵دی۱۴۰۰

شعارها:

خط فقر ۱۰میلیون حقوق ما ۳میلیون

این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی

تهران- تجمع اعتراضی سهامداران بورس مقابل مجلس ارتجاع - ۵دی۱۴۰۰

تهران- تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات - ۵دی۱۴۰۰

کرمانشاه- تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی ۵دی ۱۴۰۰

قم- تجمع اعتراضی کارکنان خدمات جامع سلامت - ۵دی۱۴۰۰

خوی: تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات- ۵دی۱۴۰۰

 سیرجان- تجمع اعتراضی کارگران شرکت فریکو

دارخوین

تجمع اعتراضی همزمان با تشییع جنازه ۹ کارگر جان‌باخته در تصادف مرگبار جاده اهواز – خرمشهر به‌رغم جو امنیتی و حضور گسترده مزدوران یگان ویژه ۵دی۱۴۰۰

مطالب مرتبط 

تجمع‌های اعتراضی اقشار و هموطنان به‌جان آمده از ستم آخوندی ـ در یک نگاه

تظاهرات مردم دارخوین نسبت به جانباختن ۱۰هموطن در تصادف زنجیره‌ای