کانون های شورشی ـ خلق ما اراده کرده است این زیبا ترین وطن را آزاد کند

فعالیت کانون های شورشی  در شهرهای میهن برای آزادی زیباترین وطن ـ ۲۷آذر۱۴۰۰

تهران ـ ۲۷ آذر ۱۴۰۰ نصب پوستر: مسعود رجوی: سرنوشت را در میدان عمل خلق و فرزندان رشید و شورشگرش می‌نویسند.

شیراز ـ ۲۷ آذر ۱۴۰۰نصب پوستر: مریم رجوی: هیچ ارتشی و نیرویی در جهان از اراده ما برای آزادی قوی‌تر نیست.

تهران ـ ۲۷آذر ۱۴۰۰نصب پوستر: مسعود رجوی: عطش مردم ایران با قیام و سرنگونی آنان جواب پیدا می‌کند.

اصفهان ـ ۲۷آذر ۱۴۰۰نصب پوستر: مریم رجوی: جوانان میهن به کانونهای شورشی بپیوندید.

رشت ـ ۲۷آذر ۱۴۰۰نصب تراکت: مریم رجوی: آنچه در کمین آخوندهاست قیام و سرنگونی است.

انزلی ـ ۲۷آذر ۱۴۰۰ نصب پوسترمریم رجوی: آنچه در کمین آخوندهاست قیام و سرنگونی است.

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی ـ از ۶۷ تا آبان، دادخواه خون یاران

نمای روز ـ هراس خامنه‌ای از گسترش کانون‌های شورش و قیام