درود کانون های شورشی به مجروحان قیام در اصفهان و شورشگران ایستاده در میدان و زندان

شورشگران ایستاده در میدان و یا در زندانند ـ درود کانون های شورشی به مجروحان قیام اصفهان ـ ۱۷آذر۱۴۰۰

اصفهان - به آتش کشیدن پایگاه بسیج سرکوبگر  

تهران- به آتش کشیدن عکس خمینی ملعون و خامنه ای در پایگاه بسیج سرکوبگر  

مشهد-  به آتش کشیدن تابلوی پایگاه بسیج سرکوبگر 

شیراز ـ به آتش کشیدن تابلوی  پایگاه بسیج سرکوبگر 

 

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی ـ از ۶۷ تا آبان، دادخواه خون یاران

گرامی‌داشت سالروز ۱۶آذر، روز دانشجو در شهرهای میهن - دانشجویان و جوانان ایران‌زمین به نام آزادی به‌پا می‌خیزند