تظاهرات جهانی در همبستگی با قیام اصفهان ـ ضرورت محاکمه خامنه ای و رئیسی به جرم جنایت علیه بشریت

تظاهرات جهانی در همبستگی با قیام اصفهان ـ ضرورت محاکمه خامنه ای و رئیسی به جرم جنایت علیه بشریت ـ ۷آذر۱۴۰۰

تجمع ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در کشورهای مختلف جهان در همبستگی با مردم و کشاورزان و جوانان بپا خاسته اصفهان

تجمع  یاران شورشگر در برلین، اتاوا  و اسلو ـ  ۱۴۰۰۰۹۰۷ 

-یاران شورشکر در برلین - 0-یاران شورشکر در برلین - 1-همبستگی ایرانیان آزاده با مردم و کشاورزان بپا خاسته اصفهان در تورنتو - 0

مطالب مرتبط

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سر به دار ـ فراخوان به محاکمه خامنه ای و رئیسی جلاد و اژه ای

همبستگی ایرانیان آزاده با مردم و کشاورزان بپا خاستهٔ اصفهان در کشورهای مختلف