سخنگوی مجاهدین به جوانان انقلابی و شورشگر ـ شیخ کم آورده و برای سرکوب از شاه کمک می خواهد، گول نخورید

سخنگوی مجاهدین به جوانان انقلابی و شورشگر ـ شیخ کم آورده و برای سرکوب از شاه کمک می خواهد، گول نخورید ـ ۵آذر۱۴۰۰

گزارش خبرنگاران سیمای آزادی و کانونهای شورشی از صحنه: عوامل بسیج و اطلاعات آخوندی به فرموده نقاب از چهره برداشته و برای تخریب و لجن‌مال کردن شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور، شعار رضا شاه می‌دهند تا نیروهای انقلابی و آگاه دلسرد و مردد و متفرق شوند

سخنگوی مجاهدین به جوانان انقلابی و شورشگر: شیخ کم آورده و برای سرکوب از شاه کمک می‌خواهد، گول نخورید. اراده‌ها نباید سست شود. باید با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور صد بار بیشتر بجنگیملنگر

کانون شورشی از صحنه: بسیجیها و عناصر خودفروخته قاطی مردم آمدند. چفیه داشتند، چفیه‌شان را برداشتند و شعار رضا شاه روحت شاد دادند. اینها جزء معترضان نیستند.

گزارشگر سیمای آزادی: چند خانم بسیجی‌ها را افشا کردند و فریاد زدند و به مردم گفتند فریب اینها را نخورید، اینها بسیجی‌ها هستند، آمده‌اند شعارها را منحرف کنند. دشمن همین را می‌خواهد

رژیم از طرف دیگر راههای منتهی به پل خواجو را بسته و نمی‌گذارند کسی به سمت پل خواجو برود. اینترنت اصفهان را هم فوق‌العاده تضعیف کردند و مزدوران با تفنگ ساچمه‌ای به جان مردم افتادند

درگیری در پل فلزی، پارک مجاور خیابان مشتاق، کف رودخانه زاینده رود و حاشیه رودخانه و پل شهرستان تا غروب ادامه یافت

یک هلیکوپتر در بالای خیابان مشتاق به سمت پل فلزی که مرکز یک درگیری گسترده بود، پرواز می‌کرد

جوانان انقلابی و شورشگر در حال جنگ و گریز با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور به پاسداران و بسیجی‌هایی که روح رضاخان قلدر را از قبر بیرون کشیده به کمک خامنه‌ای آورده‌اند، می‌گویند: ننگت باد، شرمت باد

سخنگوی مجاهدین به جوانان انقلابی و شورشگر ـ شیخ کم آورده و برای سرکوب از شاه کمک می خواهد، گول نخورید۱ 

مطالب مرتبط

فیلمهای رسیده از اصفهان ۵ آذر ۱۴۰۰ ـ جوانان با شعار مرگ بر خامنه ای قیام را هدایت می کنند

بسیجی‌ها به فرموده نقاب از چهره برداشته و برای لجن‌مال کردن شعار مرگ بر خامنه‌ای شعار رضا شاه می‌دهند - سخنگوی مجاهدین