امام جمعه خامنه ای در اصفهان ـ به مسئولان گفتیم ادامه این کارها مجاهدین وارد می شوند خوب همین امروز آمدند

امام جمعه جنایتکار خامنه ای در اصفهان  و از مهره های اصلی  توطئه حمله شبانه به چادرهای کشاورزان :به مسئولان این را گفتیم ادامه این کارها مجاهدین وارد می‌شوند خوب همین امروز آمدند ـ۵آذر۱۴۰۰

آخوند طباطبایی نژاد امام جمعه خامنه ای در اصفهان ۵ آذر

یک نکته‌یی را هم برای آقایان کشاورزان بگویم متأسفانه حالا یک قدری دیر هم می‌شود من معتقد بودم از اول نباید آنقدر اینها ادامه بدهند.

خوب برای چی ادامه می‌دهید که ما بارها و بارها گفتیم ادامه این تظاهرات ولو اگر اولش خوب آدم می‌خواهد حقش را بگوید بگوید حرفش را برساند به مسئولان اما این را گفتیم ادامه این کارها منافقین وارد می‌شوند افراد منافق می‌آیند در کار خوب همین امروز آمدند معلوم هست کشاورز نیست اما عزیز کشاورز حرفت را که می‌زدی میرفتی! هی نگویید ما بگوییم باریکلا کشاورزان این‌که گفته شد وقتی یک تظاهرات یک جا بماند جایی که ما می‌بینیم دشمنان داخلی داریم و می‌دانیم که حتی جاسوس های دنیای کفر در کشورمان هستند و دنبال فرصت می گردند حرفت را زدی فهمیدند خوب ادامه آن چرا چرا باید امروز  البته امروز آنها نیستند امروز دیگر قطعاً گروه نفاق هستند.

مطالب مرتبط

علم‌الهدی امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد درباره ابعاد نفوذ و ریزش در رژیم آخوندی

آخوند طباطبایی‌نژاد امام‌جمعه خامنه‌ای در اصفهان: ادامه این کارها (تظاهرات) مجاهدین وارد می‌شوند، همین امروز هم آمدند