ترانه طنز عظما می ترسد - پیک شادی

پیک شادی ـ ترانه طنز عظما می ترسد ـ ۴آذر۱۴۰۰

میگن عظما تو بیت قلبش گرفته است

آقا خیلی خرفت است

میگند کابوس می بیند شب تو تختش

لگد خورده است به بختش

می ترسد می ترسد

که ملت باز بلند شن

باباش دربیارند

می ترسد می ترسد

توی کوچه خیابان

رو نعشش پا بذارن... 

مطالب مرتبط 

برگزاری شب شعر در حضور عظما

خامنه‌ای و واکسیناسیون در نظام ـ تلخک