درود کانون های شورشی به مردم بپاخاسته اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای آب و آزادی

 کانون های شورشی به مردم بپاخاسته اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای آب و آزادی درود می فرستند ـ ۴آذر۱۴۰۰

مشهد -پایگاه بسیج سرکوبگرـ  به آتش کشیدن تابلو با آرم سپاه جنایتکار و بسیج و عکس خامنه‌ای جنایتکار 

زاهدان –پایگاه بسیج سرکوبگر ـ به آتش کشیدن تابلو پایگاه  بسیج ضدمردمی 

تهران ـ به آتش کشیدن  بنر خامنه‌ای جنایتکار 

کرج  ـ  به آتش کشیدن بنر عکس خمینی ملعون و خامنه‌ای جنایتکار  

شیراز ـ  به ‌آتش کشیدن آرم سپاه جنایتکار 

مطالب مرتبط

کانونهای شورشی ـ از ۶۷ تا آبان، دادخواه خون یاران

همبستگی کانون‌های شورشی با مردم بپا خاسته شهرکرد، اصفهان و دومین سالگرد قیام آبان۹۸