شیخ فضل الله نوری رسما به جنگ با انقلاب مشروطه برخاست ـ روزها ویادها هفته چهارم آبان

شیخ فضل الله نوری رسما به جنگ با انقلاب مشروطه برخاست ـ روزها و یادها ـ هفته چهارم آبان۱۴۰۰


۲۲ آبان ۱۲۸۷ شیخ فضل‌الله نوری رسما به جنگ با انقلاب مشروطه برخاست.

شیخ فضل‌الله نوری سرکرده آخوندهای مرتجع دوره مشروطه و خصم آزادیخواهان و همدست محمدعلی شاه روز ۲۲ آبان سال ۸۷ دشمنی خود با آزادی و مشروطیت را با جنگ علنی با انقلاب عیان کرد.

این آخوند که سلف خمینی است در برابر مشروطه از مشروعه دم میزد و علیه مبارزان و مجاهدان آزادی فتوا میداد.

از نخستین فتواهای او فتوای کفر عبدالرحیم طالباف روشنفکر آزادیخواه و نویسنده کتاب احمد و مسالک المحسنین بود.

شیخ فضل الله در اسفند ۱۲۸۵ هنگامیکه طالبوف به عنوان نماینده مجلس از تبریز برگزیده شد طی فتوایی او را کافر و مهدورالدم خواند.

آنچه شیخ فضل الله گفته همان حرفهایی است که خمینی از آغاز درباره رفراندوم مجلس قانون اساسی مجلس شورا و همه جلوه ها و نهادهای آزادی گفت و عمل کرد.

حرفهایی که هم اکنون نیز ورد زبان بقایای خمینی است.

روز ۲۲ آبان سال ۱۲۸۷ خورشیدی شیخ فضل الله نوری در اجتماع مخالفان مشروطیت در باغ شاه تهران مشروطیت را مغایر شرع اعلام کرد و آخوندهای مرتجع و چماقداران طرفداران او نامه ای خطاب به محمدعلی شاه مستبد نوشتند و به جمع آوری امضا پرداختند.

شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم بود داشت و وردش این بود که مردم عامی گمراه تر از حیوانات هستند.

۵ روز بعد از نامه شیخ فضل الله محمد علی شاه حکم به الغای مشروطه داد.

سرانجام آزادیخواهان ایران پس از فتح تهران در سال ۱۲۸۸ شیخ فضل الله را روز هفتم شهریور به دار آویختند. 

آغاز قیام بزرگ مردم ایران 
درگذشت رهی معیری 
درگذشت ستارخان سردار بزرگ ملی و برجسته ترین نماد انقلاب مشروطه 
آغاز محاکمه مصدق 
ایران - کنترا و برملا شدن یکی دیگر از دجالیتهای خمینی 

مطالب مرتبط 

نمای روز – فریبکاری در وحشت از مکافات ۴۳سال جنایت؟

با شقایقی به لب در عبور از راهرو مرگ