طنز ترانه سرود آی سپاه سیدعلی ـ پیک شادی

طنز ترانه سرود آی سپاه سیدعلی ـ پیک شادی ـ ۲۰آبان۱۴۰۰


آی سپاه سیدعلی

آی سپاه سیدعلی

این روزا روی منقلی

تحریمها ریخته رو سرت

شکسته شد اون کمرت

وای از تحریم

وای از تحریم

وای از تحریم

آی قاسم سلیمونی

وای حالا دیگه داغونی...

مطالب مرتبط 

روضه برجام خامنه‌ای ـ ترانه طنزبلوف درمانی ـ ترانه طنز

روضه برجام خامنه‌ای ـ ترانه طنز