گاردین ـ تظاهرکنندگان ایرانی عدم حضور رئیسی را نتیجه شکایت از او به خاطر دست داشتن او در اعدامها می دانند

 تظاهرکنندگان ایرانی عدم حضور رئیسی را نتیجه شکایت از او به خاطر دست داشتن او در اعدامها می دانند ـ گاردین ـ ۱۲آبان۱۴۰۰

گزارش گاردین اسکاتلند از تظاهرات درگلاسکو

گاردین انگلستان ۱۱ آبان ۱۴۰۰: در تظاهراتی که در اولین روز کنفرانس گلاسگو برگزار شد، تظاهرکنندگان عدم حضور ابراهیم رئیسی در کنفرانس را به عنوان یک پیروزی جشن گرفتند  و آن را نتیجه شکایتی دانستند که تسلیم پلیس اسکاتلند کردند. براساس این شکایت رئیسی در اعدام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی دست داشته است و  در سالهای بعد هم مستقیما مسئولیت هزاران اعدام را برعهده دارد. 

این شکایت یک مسیر مشابه  در سال ۲۰۱۹ را دنبال می کند که در نتیجه آن حمید نوری یک مأمور دیگر رژیم توسط پلیس سوئد دستگیر شد. 

تظاهرکنندگان معتقدند شرکت مقامهای رژیم ایران در رویدادهای جهانی باعث مشروعیت بخشیدن به رژیمی می شود که آنها با آن مخالفند. احمد ابراهیمی که به ارائه شواهد و تسلیم شکایت کمک کرد می گوید همسرش پنج تن از اعضای خانواده اش را از دست داده است. دو نفر از آنها در قتل عام سال ۶۷ اعدام شدند.

مطالب مرتبط

گاردین ـ نیروهای نیابتی رژیم ایران یک تهدید علیه صلح خاورمیانه هستند

انعکاسات تظاهرات گلاسکو: تجمع ایرانیان و خواسته آنان از رهبران جهان برای حسابرسی از دست‌اندرکاران حکومت ایران