کتک کاری پاسداران جنگ قدرت یا ... ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ کتک کاری پاسداران جنگ قدرت یا ... ـ ۲آبان۱۴۰۰

اول آبان پاسدار عابدین خرم به هنگام معارفه خود به عنوان استاندار آذربایجان شرقی سیلی محکمی خورد. در این مراسم پاسدار وحیدی وزیر کشور رئیسی و امام جمعه تبریز هم حاضر بودند. ضارب سرهنگ‌ پاسدار علیزاده بود که از قضا از همپالگی‌های پاسدار عابدین خرم بوده است.

تصویر نشان می‌دهد که وی بدون هیچ ممانعتی به روی سن رفته و به عابدین خرم حمله می‌کند. این کتک‌کاری سؤالات زیادی ایجاد کرد که چه اتفاقی افتاده که پاسداران روی سن به جان هم می‌افتند. در مورد انگیزه این سیلی زدن، رژیم موضوعات متناقضی از جمله مسائل شخصی را عنوان کرد.

در این صورت ضارب می‌توانست در پایین سن یا جای دیگر هم کتک‌کاری کند. از آنجا که رئیسی پاسداران را وارد دولت و استانداری‌ها می‌کند جنگ قدرت در میان آنها شعله‌ور شده‌است. درگیری روی سن وحشتی ایجاد کرده که رسانه‌های رژیم می‌‌نویسند این برخوردها پیامدهای مهیبی دارد.

آیا این کتک‌کاری نشان از جدال قدرت در میان گرگ‌ها نیست؟

سؤال:‌ چرا پاسدار علیزاده روی سن و جلوی روی وزیر کشور به استاندار حمله کرد؟

الف) می‌خواست جلوی دوربین استاندار جدید را تحقیر کند.
ب) واکسیناتور مرد به همسر او واکسن تزریق کرده بود و او انتقام سخت گرفت.
ج) محل برای ضارب مهم نبود، تنها جایی که فرصت داشت روی سن بود.
د) علیزاده خواست به وزیرکشور برساند که چرا او استاندار نشده است.

مطالب مرتبط

حمله سایبری، این بار جایگاههای سوخت ـ قضاوت با شما

سیلی زدن به مدیران سطح بالای (نظام)... پیام شکاف در (حاکمیت) و شکنندگی وضعیت است