شهادت فرخی یزدی از فرزندان انقلاب مشروطیت ایران ـ روزها ویادها هفته چهارم مهر

شهادت فرخی یزدی از فرزندان انقلاب مشروطیت ایران ـ روزها ویادها هفته چهارم مهر۱۴۰۰


۲۵ مهر ماه ۱۳۱۸ شهادت فرخی یزدی از فرزندان انقلاب مشروطیت ایران  

قسم به عزت و قدر و مقام آزادی

که روح بخش جهان است نام آزادی

به پیش اهل جهان محترم بود آن کس

که داشت از دل و جهان احترام آزادی

سراینده این ابیات سرودخوان آزادی که به همین دلیل به فرمان حاکم یزد دستگیر و پس از ضرب شتم و توهین حبس فرمان داد لب و دهان او را دوختند آزادیخواهان در برابر این اقدام شنیع حاکم یزد به اعتراض برخاستند و موضوع را به مجلس شورای ملی کشاندند

فرخی چند ماه از زندان یزد گریخت و به تهران رفت و در آنجا فعالیتهای سیاسی و ضداستبدادی خود را ادامه داد و بزودی مورد توجه آزادیخواهان قرار گرفت یک سال پس از روی کار آمدن رضاخان فرخی توانست با مشکلات زیاد ی امتیاز روزنامه توفان را بگیرد و در آن به دفاع از آزادی به پردازد فرخی درسال ۱۳۱۷ شمسی بجرم شعرهایی که علیه رضا شاه سروده بود به ۲۷ ماه حبس تعدیلی محکوم شد. 

درگذشت اساد مرتضی حنانه استاد بزرگ موسیقی ایرانی 
درگذشتان ماری لیزن رئیس پیشین سنای بلژیک 
رژه بزرگ یکانهای نمونه ارتش آزادیبخش 
اعتصاب سراسری کارگران نفت در آبادان 
درگذشت موسیقی دان و نوازنده ویولن استاد حبیب الله بدیعی 

مطالب مرتبط 

در مفهوم دورخیز نابودی پاسارگاد و مقبرهٔ کوروش

سالروز شهادت فرخی یزدی