طنز تقدیم به بسیج مقتدر نظام ـ پیک شادی

طنز تقدیم به بسیج مقتدر نظام ـ پیک شادی ـ۲۳مهر۱۴۰۰


خیلی باید مراقب باشیم همه مون خیلی مراقب باشیم

اگر تو خوابت برد فقط این نیست یک سال عقب بیفتیم

سقوط است سقوط است سقوط است 

مطالب مرتبط 

نالیدن خامنه‌ای از فضای مجازی ـ طرح صیانت

دیپ فیک ـ صحبتهای خامنه‌ای و مقایسه کرونا و ولایت فقیه